Přejít na obsah
znak panorama
 Úvodní stránka ►  Povinně zveřejňované informace ► Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností
Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností

čl. 1

Dle ustanovení § 102 odst.. 2 písm. n) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, rada města Vysoké Veselí stanovuje tato pravidla pro přijímání stížností.

čl. 2
Přijímání stížností

1. Stížnosti přijímá starosta, který vede ústřední evidenci.

2. O ústně podané stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned při jejím podání, je každý pracovník městského úřadu povinen se stěžovatelem sepsat záznam, a to i tehdy, bude-li stížnost vyřizovat jiný příslušný orgán. Po přečtení se záznam předloží stěžovateli k podpisu.

čl. 3
Evidence

1. Veškeré stížnosti došlé na MÚ a záznamy o ústních stížnostech se zaevidují do ústřední evidence, kterou vede starosta města.

2. Ústřední evidence je vedena takto :
a) datum podání,
b) jméno, příjmení a adresu stěžovatele,
c) předmět stížnosti,
d) kdy a komu byla stížnost předány k vyřízení,
e) výsledek šetření,
f) datum vyřízení.

čl. 4
Vyřizování

1. Stížnosti, které není nutné prošetřovat na místě nebo na základě vyjádření či spisového materiálu jiné organizace, musí být vyřízeny do 10 dnů ode dne, kdy byly doručeny městskému úřadu.

2. Příjem stížností, které nebyly podány ústně nebo doručeny osobně a které nelze vyřídit do 10 dnů ode dne, kdy došly od stěžovatelů, musí být stěžovatelům potvrzen písemně do 5 dnů ode dne doručení.

3. Stížnosti, které nelze vyřídit ve lhůtě do 10 dnů ode dne jejich doručení na MÚ, musí být vyřízeny ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Tuto lhůtu lze překročit ve výjimečných případech se souhlasem starosty. Stěžovatel o prodloužení lhůty a důvodu pro vyřízení stížnosti musí být informován.

4. Stížnosti, jejíž vyřízení nepřísluší městskému úřadu postoupí ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení příslušnému subjektu a vyrozumí stěžovatele.

5. O šetření či nešetření anonymní stížnosti rozhoduje městská rada.

6. Prošetření stížnosti musí být provedeno ve všech bodech stížnosti. Na žádost stěžovatele musí být záležitost s uvedenou osobou projednána.

7. Opakuje-li stěžovatel stížnost, je nutné přezkoumat, zda byla původní stížnost správně vyřízena, a o výsledku podat stěžovateli zprávu. Neobsahují-li jeho další stížnosti v téže věci nových skutečností, není nutno potvrzovat jejich příjem ani je potvrzovat.

8. O ústních jednáních při prošetřování stížností sepíše pracovník prošetřující stížnost zápis, který musí obsahovat jména všech osob, jež se jednání zúčastnily, stručné a výstižné vylíčení průběhu a výsledku jednání, jakož i doložku, že účastníci jednání byli s obsahem zápisu seznámeni. Zápis podepíše pracovník provádějící šetření a všichni účastníci řízení. Jestliže některý účastník odmítne zápis podepsat nebo nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se to s uvedením důvodu.

čl. 5
Závěrečné ustanovení

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 7. 2. 2002

Ve Vysokém Veselí dne 7. 2. 2002,    Luboš Holman - starosta

Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů