Schválený územní plán města Vysoké Veselí

 1. Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Vysoké Veselí   [pdf]
 2. Textová část   [pdf]
 3. Výkres základního členění území   [pdf]
 4. Hlavní výkres   [pdf]
 5. Výkres koncepce technické infrastruktury   [pdf]
 6. Koordinační výkres   [pdf]
 7. Výkres širších vztahů   [pdf]
 8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   [pdf]
 9. Vyhodnocení vlivů koncepce "Územního plánu města Vysoké Veselí" na životní prostředí   [pdf]
 10. Přílohy k vyhodnocení vlivů na životní prostředí   [pdf]
 11. Posouzení vlivu koncepce „Územní plán Vysoké Veselí“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti   [pdf]